naar de home page

Privacy Statement

For the english version please click here.

Algemene informatie

Doelstelling en verantwoordelijkheid

 1. Deze Verklaring gegevensbescherming informeert u over het soort, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is de Schiphol-Airport-Retail, Hoeksteen 15, NL-2132 MT Hoofddorp, Netherlands – hierna te noemen “wij” of “ons”.
 3. Deze Verklaring gegevensbescherming onder https://schipholairportretail.nl/privacy-statement/ by Schiphol Airport Retail B.V. (Hoeksteen 15, 2132 MT Hoofddorp) en onder https://www.heinemann-shop.com/static-ext/downloads/forms/dutch/DSE_NL.pdf wordt beschikbaar gesteld door de Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Koreastraße 3 – 5, 20457 Hamburg).
 4. Het begrip „gebruiker“ omvat alle klanten en bezoekers van onze website en winkellocaties.

Wettelijke grondslagen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 1. Toestemming volgens artikel 6 paragraaf 1 lid a Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Toestemming is iedere vrijwillig voor het specifieke geval op geïnformeerde en ondubbelzinnige gegeven wilsverklaring of andere eenduidige bevestiging waarmee de betrokkene te verstaan geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.
 2. Noodzaak tot het nakomen van de overeenkomst of uitvoeren van voorbereidende maatregelen volgens artikel 6 paragraaf 1 lid b AVG, d.w.z. de gegevens zijn vereist, zodat wij de contractuele verplichtingen tegenover u kunnen nakomen of wij hebben de gegevens nodig om het sluiten van de overeenkomst met u voor te bereiden.
 3. Verwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting volgens artikel 6 paragraaf 1 lid c AVG, d.w.z. dat bijv. op grond van een wet of andere verordening een verwerking van de gegevens is voorgeschreven.
 4. Verwerking voor de behartiging van rechtmatige belangen volgens artikel 6 paragraaf 1 lid f AVG, d.w.z. dat de verwerking vereist is om rechtmatige belangen van ons of van derden te behartigen, als die niet zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten of mensenrechten van u, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Rechten van betrokkenen

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot gegevensverwerking door ons:

 1. Het recht tot een klacht bij een toezichthoudende instantie volgens artikel 13 paragraaf 2 letter d) AVG en artikel 14 paragraaf 2 letter e) AVG
 2. Het recht op informatie volgens artikel 15 AVG
 3. Het recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG
 4. Het recht op verwijdering (“Recht om vergeten te worden”) volgens artikel 17 AVG
 5. Het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG
 6. Het recht op gegevensoverdracht volgens artikel 20 AVG
 7. Het recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Opmerking: gebruikers kunnen de verwerking van hun persoonsgegevens volgens de wettelijke voorschriften te allen tijde met rechtskracht voor de toekomst herroepen. Bezwaar kan vooral tegen de verwerking voor doelen van direct marketing worden toegepast. Ongeacht andere mogelijkheden van administratief beroep of voorziening in rechte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, vooral in de lidstaat waar u verblijft, de plaats waar u werkt of de plaats van de beweerde schending, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

Verwijdering van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betreffende persoon worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Een opslag kan daarnaast plaatsvinden, als hierin door de Europese of nationale wetgever in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften, die gelden voor de verantwoordelijke, voorzien is. Een blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats, als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er een noodzaak is tot verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van een overeenkomst.

Veiligheid van de verwerking

Wij hebben redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingesteld die overeenkomen met de stand van de techniek. Zo worden de door ons verwerkte gegevens tegen incidentele of opzettelijke manipulatie, verlies, beschadiging en onrechtmatige toegang beschermd.

Overdracht van gegevens aan derden, onderaannemers en derde aanbieders

 1. Een overdracht van persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen in het kader van de wettelijke bepalingen. Wij geven de gegevens van de gebruikers alleen door aan derden, als dit bijv. voor het doel van afrekening of voor andere doelen vereist is om contractuele verplichtingen ten opzichte van de gebruikers na te komen.
 2. Als wij gebruik maken van onderaannemers, hebben wij tegenover deze ondernemingen geschikte contractuele voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 3. Voor zover wij contents, tools of andere middelen van andere firma’s (hierna te noemen “derde aanbieders”) gebruiken en hun hoofdvestiging zich in een derde land bevindt, moet ervan worden uitgegaan dat een gegevenstransfer naar de landen van de derde aanbieder plaatsvindt. De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen door ons vindt uitsluitend plaats, wanneer er een redelijk gegevensbeschermingsniveau, een toestemming van de gebruiker of anders een wettelijke toestemming bestaat.

Concrete gegevensverwerking

Videobewaking

Hieronder vindt u onze privacyverklaring in de zin van artikel 13 AVG over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze videobewaking.

 1. De verwerking van video-opnames vindt plaats op basis van artikel 6 paragraaf (1) lid f AVG; de zogenaamde rechtmatige belangen, voor de volgende doelen:
  1. behartiging van huisrecht
  2. verhindering en opheldering van strafbare feiten (vooral diefstal, overval, bedrog, beschadigingen en vandalisme)
 2. Onze rechtmatige belangen zijn:
  1. bescherming van eigendom en vermogen
  2. bescherming van klanten, bezoekers en medewerkers
 3. Een verderstrekkend gebruik of doorgave van video-opnamen vindt alleen plaats, als dit in het kader van een mogelijke strafvervolging vereist is. Ontvangers zijn in dit geval de bevoegde instanties van rechtshandhaving.
 4. Wij maken ook gebruik van dienstverleners voor het onderhoud van het videobewakingssysteem, waarbij toegang tot het videobewakingssysteem resp. opgeslagen video-opnames niet kan worden uitgesloten.
 5. De verwijdering van de video-opnames vindt 10 dagen na het opnemen plaats. Een langere opslagduur vindt alleen plaats, als dit voor de uitvoering van juridische claims of de vervolging van strafbare feiten in concrete individuele gevallen, noodzakelijk is.
 6. Een gegevensoverdracht aan derden (bijv. politie) vindt alleen plaats, als dit voor het ophelderen van de strafbare feiten noodzakelijk is.

Het gebruik van de website

 1. Bij het gebruik van onze website wordt informatie automatisch van de browser van de gebruiker naar ons overgedragen; daarbij horen de naam van de bezochte website, het bestand, datum en tijd van het bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over succesvol bezoek, browsertype en versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de van tevoren bezochte website), IP-adres en de aanvragende provider.
 2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van de rechtmatige belangen volgens artikel 6 paragraaf (1) lid f AVG (bijv. optimalisering van de website) en om de veiligheid van de verwerking volgens artikel 5 paragraaf (1) lid f AVG te garanderen (bijv. voor het afwenden en ophelderen van cyberaanvallen).
 3. De informatie wordt automatisch 30 dagen na beëindiging van de verbinding – d.w.z. gebruik van de website – gewist, als er geen andere bewaartermijn van toepassing is.
 4. De verzameling en opslag van de gegevens in logbestanden is voor de beschikbaarstelling van de website strikt noodzakelijk. Er bestaat daarom voor de gebruiker geen mogelijkheid tot verwijdering, herroeping of rectificatie.

Solliciteren

 1. Bij het solliciteren op een vacature via onze site worden er eerst een aantal vragen gesteld en daarna gegevens verzameld zoals: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. In een later stadium van de sollicitatie procedure worden er meer gegevens verzameld vanuit het CV zoals: adres, woonplaats, telefoonnummer en opleidingsniveau.
 2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van toestemming volgens artikel 6 paragraaf (1) lid a AVG.
 3. De informatie wordt automatisch 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure gewist, zolang er geen toestemming gegeven is om deze gegevens 1 jaar lang vast te houden na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
 4. De verzameling en opslag van deze gegevens zijn alleen voor het sollicitatieproces. Als de gebruiker deze gegevens verwijdert, herroept of gerectificeerd wilt hebben is dit mogelijk volgens de rechten van de betrokkene zoals beschreven in hoofdstuk III – Rechten van betrokkene AVG.

Spaarpunten verzamelen

 1. Indien u meedoet aan het sparen van punten voor speciale acties worden er een aantal gegevens gevraagd om een account te maken, deze zijn: naam titel, land, geslacht, e-mailadres en geboortedatum. Lid worden van het Heinemann & Me programma zorgt ervoor dat er nog een aantal gegevens verzameld worden, waaronder: de wijze van betalen, het klantnummer, de datum, de locatie, het product, het betaalde bedrag.
 2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van toestemming volgens artikel 6 paragraaf (1) lid a AVG.
 3. Deze gegevens worden bewaard tot de gebruiker het account stopzet.
 4. De verzameling en opslag van deze gegevens zijn alleen om de verzamelde punten bij te houden. Indien de gebruiker deze gegevens verwijdert, herroept of gerectificeerd wilt hebben is dit mogelijk volgens de rechten van betrokkene zoals beschreven in hoofdstuk III – Rechten van betrokkene AVG.
 5. Deelnemen aan het Heinemann & Me programma betekent toestemming geven voor gebruik van uw data ten behoeve van marktonderzoek en advertenties. Dit gebeurt exclusief door Heinemann en haar partners. Deze data zullen niet gedeeld worden met derde partijen.

Meedoen aan een klanttevredenheidsonderzoek

 1. Indien u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek worden er een aantal gegevens verzameld, zoals: naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van toestemming volgens artikel 6 paragraaf (1) lid a AVG.
 3. Deze gegevens worden bewaard zolang het onderzoek loopt. De gegeven antwoorden worden geanonimiseerd zodat deze langdurig gebruikt kunnen worden zonder dat deze te koppelen zijn aan een gebruiker.
 4. De verzameling en opslag van deze gegevens zijn alleen ten behoeve van het onderzoeksproces. Indien de gebruiker deze gegevens verwijdert, herroept of gerectificeerd wilt hebben is dit mogelijk volgens de rechten van de betrokkene zoals beschreven in hoofdstuk III – Rechten van betrokkene AVG. De geanonimiseerde antwoorden vallen hier niet onder omdat deze niet te herleiden zijn naar een gebruiker.

Cookiebeleid

Algemene informatie

 1. Cookies zijn informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker worden overgedragen en daar voor een later bezoek worden opgeslagen. Bij cookies kan het gaan om kleine bestanden of andere soorten van informatieopslag.
 2. Gebruikers die niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen worden verzocht de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browsers te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. De uitsluiting van cookies kan tot functiebeperkingen van deze website leiden.

Herroepingsmogelijkheden

 1. U kunt het gebruik van cookies die de meting van het bereik en de reclamedoeleinden dienen, herroepen via de deactiveringspagina van het Network Advising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/
 2. De Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices
 3. De Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Voorkomende cookies

Naam van cookie Doel van cookie Bewaartermijn van cookie
Google analytics
_ga Deze cookie maakt een uniek registratienummer aan waarmee statistieken kunnen worden verzameld over hoe een bezoeker onze site gebruikt 2 jaar
_gat Wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan Google’s servers te beperken 1 dag
_gid Deze cookie maakt een uniek registratienummer aan waarmee statistieken kunnen worden verzameld over hoe een bezoeker onze site gebruikt. 1 dag
Collect Deze cookie verzamelt gegevens over hoe je de site gebruikt en met welk apparaat. Gedurende de sessie

Wijzigingen van de Verklaring gegevensbescherming

 1. Wij behouden ons voor deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen om deze aan gewijzigde rechtssituaties of aan wijzigingen van de gegevensverwerking aan te passen.
 2. Als toestemmingen van de gebruikers noodzakelijk zijn of onderdelen van de verklaring gegevensbescherming regelingen van de contractuele relatie met de gebruikers omvatten, worden deze wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers uitgevoerd.
 3. De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig over de inhoud van deze Verklaring gegevensbescherming te informeren.

Vragen?

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van het lezen van deze Verklaring gegevensbescherming, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@schipholairportretail.nl.